องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นางสุชานันท์ สาทา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-089-8937

นิติกรชำนาญการ
นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 090-6925995
นายปริญญา สุดชะฎา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสุชาดา สาธุจรัญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 082-130-1829
นายพุฒิชัย เบญยะมาตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 087-445-3438

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวกฤษณาพร สุธิกรม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 097-079-4942

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 062-942-2639
นางสาวลารัตน์ นามธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 085-028-4525
นางสาวมุกดา ภักดีล้น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 094-530-6863
นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเดน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 087-743-8485
นายชัชวาลย์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 090-260-7038
นางสาววาสนา ธาตุไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)
โทร : 087-655-3275
นางสาวสุนันทา สุตาสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 083-384-2965
นางสาวธารารัตน์ สายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-019-9809
นางสาวปภาดา พรนิยมสิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 085-314-2233
นางสาวเกษราภรณ์ กสิภูมิ
แม่บ้าน
โทร : 099-443-7169
นายปรีชา สานารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 087-484-8086
นายเทียนชัย นามจำปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 063-304-1656
นายสมัย แก้วเขียว
คนงานทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายธวัช โมคทิพย์
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 094-307-1572
นายชับประสิทธิ์ สายพันธ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
โทร : 088-665-1403
นายธงชัย ปัสนา
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 090-597-8031
นายรุ่งระวี ต้นสิทธิ์
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 089-718-1008
นายสรธร ใยบัวขาว
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 093-109-9870
นายวัฒนา รัตนภา
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 065-742-6068


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง