ชื่อเรื่อง : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกลาง จำนวน 7 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565