องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-416-9954
นายบุญเทิง พุทธพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-3113799
นายสุพิศ สุทโธ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 095-8634915
account_box ฝ่ายสภา
นายสงบ สิงห์ทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 081-7431889
นายสมพงษ์ อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1
โทร : 063-0352248
นางหนูแดง ธาตุชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 2
โทร : 062-0200709
นายสุพจน์ อินทะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 3
โทร : 091-7343255
นายคำพันธ์ ถาวรพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 4
โทร : 087-4406232
นายศักดิ์พิชัยณรงค์ จารุตัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 5
โทร : 080-1978878
นายสมพร ริวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 6
โทร : 085-3066354
นายประเสริฐ พิลาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 7
โทร : 087-5541993
นายบัวกัน คำหล่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 8
โทร : 090-6091759
นายทรัพย์ทวีคูณ มโนรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 9
โทร : 062-7857602
นายสถิตย์ วงค์คำพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 10
โทร : 087-3229685
นายสงบ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 11
โทร : 081-7431889
นางพิสมัย ทองสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 12
โทร : 092-1814838
นายประเสริฐ อินทวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 13
โทร : 088-9216137/ 091-734
นางสุภาวดี แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 14
โทร : 095-1867497
นายทวีศักดิ์ โพธิสนธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 15
โทร : 083-9658406
นายวรุตม์ หลานไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 16
โทร : 090-9982262
นางอำมอน ยีรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 17
โทร : 065-8897307
นายนันทวัฒน์ ศรีสุวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 18
โทร : 094-5353848
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515
นางวาสนา พลจัตุรัส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 081-718-5431
นางสุชานันท์ สาทา
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายบรรยง ทองเสริม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-8246195
นางกรรณกา ผลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 082-745-1950
นายวีรภัทร ผ่านเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-798-5736
นายกิตติศักดิ์ คำแน่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 096-1636293
account_box สำนักปลัด
จ่าสิบเอกหญิงพเยาว์ ศรีจำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-141-7956
นายกิตติศักดิ์ คำแน่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 096-1636293
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : -
นายธนะวัฒน์ เดชปุณสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 090-6925995
นายปริญญา สุดชะฎา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสุชาดา สาธุจรัญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 082-130-1829
นายพุฒิชัย เบญยะมาตร
นักจัดการทั่วไป
โทร : 087-445-3438
นางสาวสาวิตรี ปานคล้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 090-6139657
พันจ่าเอกกล้านรงณ์ ผกาศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 095-783-5990
นางสาวสุนันทา สุตาสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 083-3842965
นางสาวลารัตน์ นามธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 085-028-4525
นางสาวมุกดา ภักดีล้น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 094-530-6863
นายวุฒิศักดิ์ บุดดาเดน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 087-743-8485
นายชัชวาลย์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 090-260-7038
นางสาวธารารัตน์ สายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-019-9809
นางปภาดา พรนิยมสิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 085-314-2233
นายปรีชา สานารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 087-484-8086
นายสมัย แก้วเขียว
คนงานทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายธวัช โมคทิพย์
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 094-307-1572
นายธงชัย ปัสนา
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 090-597-8031
นายรุ่งระวี ต้นสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 089-718-1008
นายสรธร ใยบัวขาว
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 093-109-9870
นายวัฒนา รัตนภา
คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพ)
โทร : 065-742-6068
นางสาววิชุดา มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)
โทร : 082-7569425
นายวสันต์ สาระพันธ์
คนสวน
โทร : 063-7301420
นายกิติพงษ์ ศรีสวัสดิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายคำพอง พรมวัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 082-7491989
นางสาวชรัญดา ธาตุชัย
แม่บ้าน
โทร : 089-5395259
นายสุทธิภัทร ดวงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 099-3727324
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 087-441-4829
นางนวพร อินทะวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 085-301-4442
นางทศวรรณ สดชื่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 085-416-0423
นางโชติกา สานารี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร : 081-5484754
นายกานตพงศ์ แก้วดวงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 085-305-7624
นางสาวโศศิษฐา แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร : 098-1014776
นางสาวปิยาภรณ์ ลาภาพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 088-136-2851
นางสาวปารีณา เกิดโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 095-0467976
account_box กองช่าง
นายบรรยง ทองเสริม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-8246195
นายจตุพล มหาวัน
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 089-442-1033
นายวัฒนา นามประสพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 087-2407883
นายเปรมวิทย์ พรหมทา
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 086-2488073
นายสุพล สิงห์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-731-3708
นายรัชฎา บุญจุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 085-312-8470
นายพงศ์พณิช เรืองธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 087-652-0760
นายอิสระพงศ์ สดชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
โทร : 091-079-9808
นายดวงพร จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 094-308-9094
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกรรณกา ผลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 082-745-1950
นางสุทธกมล โภชน์พันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 088-224-2639
-ว่าง-
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางศรีประทุมทอง ปุลาสะเก
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 086-810-3700
นางถนอมจิตร ศิริจันทร์
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 094-512-5661
นางณัฐกานต์ พูลมาก
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 083-129-7049
นางบุญมี จารุตัน
ครู คศ.2 (รร.อนุบาล อบต. กลาง 1)
โทร : 085-416-3226
นางประดิษฐ์ เกตุคง
ครู คศ.1 (รร.อนุบาล อบต.กลาง 1)
โทร : 085-491-4490
นางวรนาฎ สืบชาติ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านหมากมาย)
โทร : 083-679-6405
นางสาวดอกจันทร์ โพธิ์สนธ์
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 082-874-4725
-ว่าง-
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านโนนสุขสันต์)
นางเทวี มุขพิมาย
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 083-129-7049
นางอภิชญานันท์ เอ้โทบุตร
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเม็กน้อย)
โทร : 083-197-8388
นางช่อผกา จรูญแสง
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านโนนใหญ่)
โทร : 085-490-8994
นางบุญกอง บุญขัน
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านเม็กใหญ่)
โทร : 085-610-1058
นางพินิจ ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)
ศพด.บ้านบัวเทียม
โทร : 083-129-7049
นางสาวณัฐธศิณี อินทร์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านกลาง
โทร : 083-129-7049
นางสาววิลาวรรณ จันทร์ส่อง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านโนนใหญ่
โทร : 085-360-8767
นางสาววิลาวัลย์ สุดาชม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหมากหมาย
โทร : 061-335-2683
นางขวัญฤดี ลำพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์
โทร : 085-780-6440
นางจุฑามาศ ปัสนา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกลาง
โทร : 080-157-7196
นางสาวกนกพิชญ์ สารบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(อนุบาล อบต.กลาง)
โทร : 082-741-9628
นางสาวภัสรา สำราญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์
โทร : 089-686-4990
นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านเม็กน้อย
โทร : 085-109-8911
นางจิรัชยา วงเวียน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านโนนสุขสันต์
โทร : 094-372-1719
นางสาวภรรศฐพร โสวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเม็กใหญ่
โทร : 061-950-1829
นายชลิต วิลามาศ
ภารโรง (รร.อนุบาลกลาง 1)
โทร : 095-145-5166
นางสาวเณรัณธิการ ภักดีล้น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกลาง
โทร : 091-467-6815
นางสาวสุมารี นามจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษา ฯ)
โทร : 0850271069
นางสาวเกษราภรณ์ กสิภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบัวเทียม
โทร : 066-0961906
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายวีรภัทร ผ่านเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-798-5736
นายประกิจ โชคอนุวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 088-126-9823
นายจักราวุธ เอ้โทบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 097-270-3228
นางพัชรี ประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม)
โทร : 082-373-7753
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวคุณัญญา วังรัตนาศิริกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 080-2500199