องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515
นางวาสนา พลจัตุรัส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 081-718-5431
นางสุชานันท์ สาทา
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชาติชาย ทนกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-966-3550
นางกรรณกา ผลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 082-745-1950
นายวีรภัทร ผ่านเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-798-5736
นายกิตติศักดิ์ คำแน่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 096-1636293


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง