องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รณรงค์การคัดแยกขยะ
play_arrow องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สแกน QR Code ด้านล่าง


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/7a02ly


camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญเที่ยวงานโต้ลมหนาว ถนนคนเดิน ณ บ้านกลาง ตำบลกลาง อ.เดชอุณม จ.อุบลราชธานี [7 ธันวาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ [5 ธันวาคม 2566]
การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [27 พฤศจิกายน 2566]
????การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [20 พฤศจิกายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580
นายรักชาติ อินราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 085-0629580
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1
โทร : 089-4169954
นายบัวลา ศรีจันทร์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1
โทร : 089-4169954
นายบุญเทิง พุทธพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2
โทร : 085-3113799
นายบุญเทิง พุทธพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2
โทร : 085-3113799
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515
นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
โทร : 089-425-2515
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตารการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้5,532
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,815
ทั้งหมด 197,317


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง